Найден 1 результат

maxstep
23 фев 2008, 7:41 Сб
Форум: Шкуры (Skins)
Тема: :?: Визуальный образ ДМ и его воздействие
Ответы: 8
Просмотры: 26589

Ñîãëàñåí. Ëó÷øèé ìåíåäæåð çàêà÷åê, â íå çàâèñèìîñòè îò öåíû. Íî íîâûå èêîíêè ýòî ïè... ß ïå÷àòíîãî ñëîâà ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè ïîäîáðàòü.